ReadyPlanet.com


พ่นพอกวัสดุที่ไม่ใช่โลหะได้หรือปล่าว


 ผมมีข้อสงสัยว่าเราใช้งาน Tharmal Spray  กับวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ ได้หรือไม่ และจะล่อนหรือปล่าว

ตัวอย่างเช่น

1 พื้นปูน

2พลาสติก

3กระจก 

เป็นต้น

 Post by มานพ :: Date 2012-01-16 09:55:40


[1]

Opinion No. 1 (3361814)

 ตอบให้แล้วครับ

By KM Date 2012-03-06 09:01:42[1]


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail


Copyright © 2010 All Rights Reserved.