ReadyPlanet.com


ไทยเจ๋ง ลดก๊าซเรือนกระจกได้เกินเป้า เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว article

ไทยเจ๋ง ลดก๊าซเรือนกระจกได้เกินเป้า เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 

 

กระทรวงทรัพยากรฯ ประกาศความสำเร็จลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 45.68 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เกินกว่าเป้า ลุยต่อลดปล่อยมลพิษ เร่งพัฒนาระบบขนส่งทางราง-โลจิสติกส์ จัดการของเสีย เพิ่มพื้นที่สีเขียว..

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างชัดเจน เช่น กรณีการเกิดพายุปาบึกในภาคใต้ที่เพิ่งผ่านไป หรือแม้แต่ภัยพิบัติอย่างน้ำท่วมและภัยแล้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นเรื่องต้องให้ความสำคัญและตื่นตัวในการวางแนวทางป้องกันและแก้ไข โดยเฉพาะการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหา ทั้งนี้ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2559 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมความตกลงปารีส ซึ่งเป็นกลไกภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งปัจจุบันมีรัฐภาคีเข้าร่วมจำนวน 184 ประเทศ และได้จัดทำเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้คำมั่นต่อนานาชาติว่าประเทศไทยจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเฟสแรกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 7 ภายในปี พ.ศ.2563 และร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 อย่างไรก็ตามหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเป้าหมายดังกล่าวประเทศไทยได้มีการดำเนินงานภายใต้มาตรการต่างๆ โดยเฉพาะในภาคพลังงานและการขนส่ง ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดของประเทศ เช่น การประหยัดไฟ การใช้อุปกรณ์ติดฉลากเบอร์ 5 และการใช้พลังงานทดแทน ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 45.68 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเท่ากับร้อยละ 12 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ประกาศไว้ ทำให้นานาชาติแสดงความชื่นชม โดยหลังจากนี้จะเร่งเดินหน้ามาตรการอื่นๆ เช่น การลงทุนก่อสร้างระบบขนส่งทางรางเพิ่มอีก 2,000 กม. มีทั้งระบบรถไฟทางคู่ 32 เส้นทาง ระบบรถไฟฟ้า ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดการปล่อยมลพิษในอนาคต “เรายังมีแผนงานสำคัญ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือป่าไม้ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศภายในปี 2580 จากที่ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าร้อยละ 32 ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ 102.4 ล้านไร่ โดยจะดำเนินการปกป้องป่าจำนวนนี้เอาไว้ไม่ให้ถูกตัดอีกแม้แต่ต้นเดียว และใช้มาตรการต่างๆ เข้ามาเสริมในการเพิ่มพื้นที่ป่า เช่น การผลักดันการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ 5 ฉบับ เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า และสนับสนุนการปลูกป่าชุมชน เป็นต้น จึงมั่นใจว่าไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเฟสที่ 2 ร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 คาดว่าจะทำได้ถึงร้อยละ 28 หรือเกินกว่าเป้าหมายอย่างแน่นอน”

ขณะที่ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า นอกจากภาคการพลังงานและการขนส่งแล้ว ยังมีภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และของเสียซึ่งครอบคลุมทั้งของเสียชุมชนและของเสียโรงงานที่เป็นตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณสูง คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ จึงมีมติเห็นชอบแผนที่นำทาง หรือ Roadmap แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี 2564-2573 ในสาขาต่างๆ โดยคาดว่าเมื่อถึงปี 2573 ประเทศไทยจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 156.86 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือร้อยละ 28.2 

สำหรับแผนงานสำคัญในด้านสาขาพลังงาน ประกอบด้วยมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน มาตรการพัฒนาพลังงานทดแทน, สาขาคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย มาตรการหลีกเลี่ยงหรือลดการเดินทาง การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง (Shift Mode) เช่น การพัฒนาการขนส่งระบบรางเพื่อขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์, สาขาการจัดการของเสีย ประกอบด้วยมาตรการการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน และสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม เช่น การทดแทนหรือปรับเปลี่ยนสารทำความเย็น 

“อยากขอรณรงค์และเชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ทันที เช่น การประหยัดพลังงานภายในบ้านและที่ทำงาน การเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน การหยุดเผาขยะในที่โล่ง การงดใช้ถุงพลาสติก และการปลูกป่าหรือต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งไม่เพียงจะเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น แต่ยังสามารถลดมลพิษทางอากาศได้อีกด้วย”

 
green surface

ภัยพิบัติปี 2020 สะท้อนภาวะโลกร้อน
โควิด-19 ทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกลดลงมากเป็นประวัติการณ์ถึง 7% ในปีนี้
ลด ละ เลิกพฤติกรรมทำโลกร้อน
ครม.ไฟเขียว กรมโรงงานฯ-UNIDO ดำเนินโครงการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก-มลพิษ
ผลสำรวจล่าสุดชี้ การปลูกต้นไม้เพิ่มล้านล้านต้นวันนี้ ช่วยลดคาร์บอนในบรรยากาศลงได้ 25%
สาเหตุและผลกระทบของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 2563
PLASCOFF วัสดุใหม่จาก ขยะพลาสติก+กากกาแฟ
7 วิธีลดโลกร้อน
มนุษย์กับธรรมชาติ
ภาษีคาร์บอน จูงใจเลิกพลังงานฟอสซิล
สผ.เผยแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของไทยจะลดได้ 28% ในปี 2573
โลกร้อนทำชายหาดหดหายกว่าครึ่ง
กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ร่วมแก้โลกร้อน article
“Green” เริ่มจากถูกบังคับ สู่ตั้งใจทำดีเกินมาตรฐาน article
อุตสาหกรรมสีเขียว article
การซ่อมผิวชิ้นส่วนเครื่องจักร โดยทดแทนการสร้างใหม่ ช่วยลดปัญหา “ภาวะโลกร้อน”
การลดภาวะโลกร้อน article
Carbon footprint