ReadyPlanet.com


สาเหตุและผลกระทบของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 2563

สาเหตุและผลกระทบของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 2563

 

    ตลอด 70 ปี ที่ผ่านมา คนเกิดเยอะขึ้น ตายน้อยลง ทำให้จำนวนของประชากรมนุษย์บนโลกเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง 2 เท่า ทำให้เราใช้ทรัพยากรมากขึ้นกว่าเดิม 50% ใช้น้ำมากกว่าเดิม 5 เท่า และเศรษฐกิจโลกโตขึ้นกว่าเดิม 10 เท่า ทำให้เราดึงเอาทรัพยากรของโลกไปใช้มากขึ้น ทั้งดิน น้ำ และอากาศ