ผู้บริหารระดับสูง

นายเกียรติศักดิ์ มีขันทอง

ตำแหน่ง:
ประธานบริษัท (President)

การศึกษา:
ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโทสาขาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์:
พ.ศ. 2533 - 2538 อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พ.ศ. 2541 - 2542 ทีปรึกษาเทคนิค บริษัท Borneo Technical Co., Ltd. ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Eutectic, Castolin และ TAFA
พ.ศ. 2542 - 2545 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Metal Spray United (Thailand)
พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด
นางลัดดา มีขันทอง

ตำแหน่ง:
รองประธานบริษัท (Vice President)

การศึกษา:
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์:
พ.ศ. 2536 - 2540 บริษัท Siam Tinplate Co., Ltd.
พ.ศ. 2540 - 2541 หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท C.I Group Public Co., Ltd.
พ.ศ. 2541 - 2545 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท Unique Engineering and Construction Public Co., Ltd
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน รองประธานบริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด
นางสาวเกศรดา มีขันทอง

ตำแหน่ง:
รองกรรมการผู้จัดการ (Deputy Managing Director)

การศึกษา:
Bachelor Degree in Business Management at Lancaster University (Upper Second Class Honor)
Master’s Degree in Strategy at Lancaster University (Merit)

ประสบการณ์:
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการบริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด