บริการด้านงานบลาส (Blast Cleaning)

การบลาสลงบนชิ้นงาน, ชิ้นส่วน Turbine generator, ชิ้นส่วน compressor หรือชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่มีความสำคัญ เพื่อทำความสะอาด หรือเพื่อลดความเค้นของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนมา โดยมีวัสดุที่ใช้ในการบลาสให้เลือกหลายชนิดขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าหรือข้อกำหนดของงาน 

บลาสทำความสะอาดชิ้นงานทั้งนอกและในสถานที่ด้วย Glass bead, Aluminium Oxide, Dry-Ice หรือ Wall Nut