ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ

เข้าอบรมหลักสูตรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-learning) หลักสูตร

"การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation) ในระบบคุณภาพ"

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าสมัครเรียนได้ผ่าน ระบบ E-learning ของกรมฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทาง
https://www.e-learning.dss.go.th/